Nieuwsbrief 9

Geplaatst op 03/09/2020 door Dijck & de Ridder

Geachte relatie,

Het is alweer enige tijd geleden dat u een notitie van ons heeft ontvangen maar de aangekondigde maatregelen van afgelopen vrijdag 28 augustus hebben ons doen besluiten om u weer te berichten.

Hieronder een overzicht van de verlengde en nieuwe regelingen in het kort. Uiteraard zullen de regelingen nog nader uitgewerkt worden in de komende periode.

De inkomens- en loonkostentegemoetkomingen worden verlengd

De inkomens- en loonkostentegemoetkomingen voor mkb-ondernemers en zzp’ers, die door de coronacrisis in de financiële problemen zijn gekomen, worden met 9 maanden verlengd. De volgende tegemoetkomingen worden verlengd:

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-3)
De NOW-3-regeling wordt per 1 oktober met drie tijdvakken van drie maanden verlengd. Het vergoedingspercentage wordt per tijdvak langzaam verlaagd. In het eerste tijdvak (oktober-december 2020) bedraagt het vergoedingspercentage 80%. In het tweede tijdvak (januari-maart 2021) bedraagt het vergoedingspercentage 70% en in het derde tijdvak (april-juni 2021) 60%.

Wil je in aanmerking komen voor de NOW-3, dan bedraagt het minimale percentage voor de omzetdaling voor het eerste tijdvak nog steeds 20%, maar voor het tweede en derde tijdvak is dit percentage verhoogd naar 30%.

De vaste opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%. Net als in NOW-2 hebben werkgevers de verplichting om hun medewerkers te stimuleren om aan scholing te doen. Ook het verbod op uitkeren van dividend en bonusuitkeringen blijft onveranderd.

Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen, waarbij een aanvraag ingediend kan worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december).

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-3)
De Tozo-3 wordt met negen maanden verlengd. Net als bij de NOW-3 wordt de Tozo-3 gedurende de verlengingsperiode geleidelijk afgebouwd. De belangrijkste uitbreiding op de Tozo-2-regeling is dat vanaf 1 oktober 2020 een beperkte vermogenstoets gaat gelden, deze komt naast de inkomens toets van een eventueel aanwezige partner.

Deze beperkte vermogenstoets houdt in dat mkb-ondernemers en zzp’ers met meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.) niet in aanmerking komen voor de Tozo 3. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten.

Tegemoetkoming voor Vaste Lasten mkb (TVL-2)
De TVL wordt vanaf 1 oktober 2020 met drie tijdvakken van drie maanden verlengd. Net als bij de NOW-3 en Tozo-3 wordt de TVL-2 gedurende de verlengingsperiode geleidelijk afgebouwd. De TVL-2 regeling is omvangrijker dan de TVL-1 regeling. De maximale vergoeding bedraagt in de TVL-2 regeling € 90.000 per drie maanden.

Voor het eerste tijdvak (oktober-december 2020) komen mkb-ondernemers in aanmerking voor TVL-2, wanneer het omzetverliespercentage meer dan 30% bedraagt.

Voor het tweede tijdvak (januari-maart 2021) zal het omzetverliespercentage meer dan 40% moeten bedragen.

Voor het derde tijdvak (april-juni 2021) stijgt het omzetverliespercentage naar meer dan 45%. De overige voorwaarden voor de TVL blijven ongewijzigd.

Afbouw bijzonder uitstel van betaling

Ondernemers die in verband met de coronacrisis in de betalingsproblemen zijn geraakt, kunnen bijzonder uitstel van betaling vragen. Een verzoek om bijzonder uitstel of de verlenging daarvan kan tot 1 oktober 2020 worden ingediend. Het uitstel geldt tot uiterlijk 31 december 2020 of als het uitstel eerder afloopt, tot dat eerdere moment. Daarna, dus uiterlijk op 1 januari 2021, moeten alle nieuw opkomende betalingsverplichtingen worden hervat. De belasting vanaf het vierde kwartaal 2020 en december 2020 moeten dus weer op tijd betaald gaan worden.

Voor de tot 1 januari 2021 opgebouwde belastingschuld wordt een betalingsregeling aangeboden van 24 maanden vanaf 1 januari 2021. Dat betekent dat je tot 1 januari 2023 de tijd hebt om de schuld in maximaal 24 gelijke maandelijkse termijnen af te lossen. Zo lang de betalingsregeling loopt, verrekent de Belastingdienst de schuld niet met eventuele belastingteruggaven. Ook worden er in principe geen nadere voorwaarden aan de betalingsregeling gesteld. Dit is alleen anders in evidente misbruiksituaties, waarin de overheid het risico loopt dat de belastingschuld niet kan worden verhaald.

Indien je niet voldoet aan de betalingsregeling en/of de lopende betalingen niet bijhoudt, kan het uitstel worden ingetrokken en de invordering worden opgestart.

Als het niet mogelijk blijkt te zijn om belastingschulden die na 1 januari 2021 ontstaan te kunnen  betalen, dan gelden hiervoor de “oude” reguliere regels voor uitstel van betaling van belastingschulden.

Betalingsverzuimboetes worden weer opgelegd

Vanaf 1 januari 2021 worden er weer betaalverzuimboetes opgelegd als de belasting niet op tijd is betaald. Let op: er wordt dus ook een betaalverzuimboete opgelegd als de loonbelasting of btw over het laatste tijdvak van 2020 niet wordt voldaan!

Verlaagde invorderingsrente

Het kabinet verlengt de verlaagde invorderingsrente van 0,01% tot en met 31 december 2021.

Verlaagde belastingrente

De belastingrente gaat per 1 oktober 2020 weer terug naar het oorspronkelijke niveau van 4%.

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting bedraagt tot en met 31 december 2021 ook 4%, in plaats van 8%.

Kijk voor uitgebreidere informatie op onze website of op www.coronaregelingen.nl