Nieuwsbrief 2

Geplaatst op 23/03/2020 door Dijck & de Ridder

Sinds vorige week heeft Nederland te maken met een nieuwe werkelijkheid: grote delen van onze bedrijvigheid liggen stil. Op 17 maart heeft het kabinet een serie noodmaatregelen getroffen waarvan de hoofdlijnen duidelijk zijn maar welke op vele punten nog invulling zullen moeten krijgen.

Deze maatregelen zijn genomen voor de bedrijven/ ondernemers die door de uitbraak van corona in (betalings) problemen zijn gekomen c.q komen. Laten wij dus alleen gebruik maken van deze maatregelen als het u ook echt treft.

Alle kranten / websites staan vol met artikelen hierover maar toch hebben wij gemeend iets van ons te moeten laten horen. In deze notitie hebben wij vooralsnog de hoofdmaatregelen opgenomen.

Welke hoofdmaatregelen zijn er aangekondigd:

Noodpakket banen en economie

Loon werknemers geregeld in Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen - gerelateerd aan het omzetverlies – bij UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door. Niet duidelijk is waaraan het omzetverlies moet worden gerelateerd maar een reële onderbouwing t.a.v. de maand april achten wij verdedigbaar.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV werken op dit moment met grote inzet om op korte termijn tot een werkbare tegemoetkomingsregeling te komen. Het UWV staat voor de taak om op hele korte termijn een uitvoerbare regeling open te stellen. Zodra bekend is vanaf welke datum aanvragen bij UWV kunnen worden ingediend, wordt hier onmiddellijk breed bekendheid aan gegeven; wij vragen u om de kranten etc. hiervoor in de gaten te houden.

Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest.

Volledigheidshalve merken wij op dat een aanvraag met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 ingediend zal kunnen worden.

Zelfstandigen (met en zonder personeel)

Over de regeling als zelfstandige (met of zonder personeel) kunnen wij vrij duidelijk zijn: melden bij uw Gemeente……

Deze maatregel betreft een inkomensondersteuning voor drie maanden via de BBZ (bijstandverlening zelfstandigen) die niet terugbetaald hoeft te worden. U dient de aanvraag hiervoor online (met uw DigiD) in te dienen; kijk hiervoor op de website van uw gemeente.

Heeft u nog geen DigiD dan is ons advies; direct aanvragen!

Directeur Groot Aandeelhouders (DGA)

Op grond van de huidige voorstellen lijkt een DGA te vallen onder de bepalingen van het NOW (zie hierboven). Wij kunnen ons echter goed voorstellen dat voor deze groep er (wederom) specifieke regels gaan gelden. Het kan dus de voorkeur hebben om te wachten tot er op dit punt nadere regelgeving komt.    

Liquiditeitssteun 

Uitstel van betaling van belastingen

 Ondernemers kunnen met een brief uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Nadat het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers dus per direct uitstel van betaling. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een boete (een zogenaamde “verzuimboete”) voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.  

Er kan alleen bijzonder uitstel aangevraagd worden als er een aanslag opgelegd is!

De stappen welke genomen moeten worden:

Aangifte doen >> dus de aangifte indienen IS ESSENTIEEL;

NIET betalen>> doordat er niet betaald wordt gaat het systeem in werking en wordt er een aanslag opgelegd;

Na ontvangst van deze aanslag dient u een brief te zenden waarin wordt uitgelegd waardoor de betalingsproblemen gerelateerd aan het coronavirus zijn ontstaan; Belastingdienst,
Postbus 100 , 6400 AC Heerlen

Vervolgens zal de belastingdienst BIJZONDER uitstel van betaling verlenen;

Onduidelijk is nog of dit direct voor alle vervolg aanslagen dan ook geldt of dat er iedere keer weer een brief verzonden moet worden; wij gaan er vanuit dat één brief voldoende zal moeten zijn.  

Wijzigen van de voorlopige aanslag

Heeft uw vennootschap / Stichting een aanslag vennootschapsbelasting ontvangen of heeft u als ondernemer een aanslag inkomstenbelasting en verwacht u een aanzienlijke lagere winst te behalen dan is het mogelijk om de betreffende aanslag te laten wijzigen. Geef dit aan ons door en wij zullen een verzoek bij de belastingdienst indienen.

Overige maatregelen

Naast deze maatregelen zijn nog meer specifieke maatregelen aangekondigd o.a. geen invorderings – en belastingrente en extra borgstellingskrediet MKB.  Wij hebben gemeend deze regelen in deze notitie niet uit te werken.   

Deze notitie is opgesteld op basis van ons de bekende gegevens van 23 maart 2020.

Voor vragen kunt u ons uiteraard bereiken!