Nieuwsbrief 3

Geplaatst op 23/03/2020 door Dijck & de Ridder

Uitstel van betaling van belastingen
Momenteel krijgen wij veel vragen over wanneer kan er uitstel van belastingbetaling worden aangevraagd? Heel logisch uiteraard omdat het betalen van belasting voor iedere ondernemer een aanzienlijke aantasting is van de in deze tijden zo belangrijke liquiditeit.
Hieronder geven wij aan hoe een en ander in zijn werk gaat.

Zoals wellicht bekend, kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting.

Loon- en omzetbelasting
Wanneer u gebruik wenst te maken van deze regeling, is het belangrijk om het navolgende te weten. Uitstel voor de betaling van de verschuldigde loon- en omzetbelasting, kunt u pas aanvragen na ontvangst van de naheffingsaanslag. Concreet betekent dit dat u voor deze belastingen tijdig uw aangifte indient en deze niet betaalt. In dat geval zal door de inspecteur automatisch een naheffingsaanslag loon- of omzetbelasting worden opgelegd. Pas na ontvangst van deze naheffingsaanslag kan uitstel van betaling worden aangevraagd.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting
Indien u voor dit jaar een voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting heeft ontvangen die u moet betalen, dan kunt u ook uitstel vragen voor de betaling van deze voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Indien u van mening bent dat uw resultaat volgens de voorlopige aanslagen over het boekjaar 2020 of 2019-2020 als gevolg van de 'coronacrisis' te hoog is vastgesteld, dan kunt u deze verlagen. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die u in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijgt u het verschil terugbetaald.

Let op!
Als u nu uw voorlopige aanslag aanpast en aangeeft dat u de rest van het jaar geen winst meer verwacht, kan dit gevolgen hebben voor uw definitieve aanslag. Hebt u teveel betaald? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug. Maar hebt u te weinig betaald, of teveel teruggekregen? Dan moet u bijbetalen. Wanneer u later in het jaar weer winst maakt, kunt u het beste uw voorlopige aanslag opnieuw wijzigen. Zo voorkomt u dat u bij uw definitieve aanslag moet bijbetalen

Melding betalingsonmacht
Het niet betalen van belasting dient gepaard te gaan met een melding van betalingsonmacht. Dit om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen. Op basis van de ons thans bekende informatie is het niet duidelijk of deze wettelijke regeling wordt aangepast. Omdat een naheffingsaanslag (loon- en omzetbelasting) veelal pas wordt ontvangen na verloop van de uiterste termijn waarbinnen de melding betalingsonmacht moet zijn gedaan, zijn wij van mening dat u er verstandig aan doet de melding te doen ondanks het eventuele voornemen een verzoek om uitstel van betaling te doen.
Het eenmalig melden van betalingsonmacht is voldoende; in veel gevallen zal dit betekenen dat de melding gemaakt moet worden na het verlopen van de betalingstermijn van de loonbelasting. De huidige geldige termijn is 14 dagen (meer specifiek de loonbelasting over februari moet voor eind maart betaald worden dan moet de melding gedaan zijn VOOR 14 april). De melding kan alleen gebeuren door gebruik te maken van het formulier welke te vinden is op de site van de belastingdienst.

Verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de praktijk
Door middel van het zenden van een brief verzoekt u om bijzonder uitstel van betaling en licht u toe hoe uw onderneming door de uitbraak van corona in betalingsproblemen is gekomen. U krijgt automatisch een uitstel van betaling van 3 maanden. Er hoeft geen nader bewijs te worden verstrekt. Een boete voor het niet (op tijd) betalen van loon – en of omzetbelasting zal in principe worden kwijtgescholden.

De brief, waarin u aangeeft dat u als onderneming in de betalingsproblemen bent gekomen vanwege de uitbraak van het 'coronavirus', stuurt u per post naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC HEERLEN

Vanzelfsprekend kunnen wij het verzoek voor u indienen of u hierbij assisteren.

Als u meer dan 3 maanden uitstel van betaling nodig denkt te hebben, kan de belastingdienst u verzoeken aanvullende informatie aan te leveren (eventueel een verklaring van een derde deskundige). Over de voorwaarden van de verklaring wordt nog gesproken en dient nog nader uitgewerkt te worden. Nadere informatie volgt spoedig.

Waar u op moet letten is dat indien achteraf zou blijken dat u ten onrechte een beroep op het bijzondere uitstel hebt gedaan, het mogelijk kan zijn dat de verzuimboete voor te late betaling toch niet wordt vernietigd. Vraag dus alleen om uitstel als het echt nodig is.

Deze notitie is opgesteld op 23 maart 2020 met de ons thans bekende gegevens.